1. Home
  2. >
  3. Používání tohoto webu

Webové stránky brandhub.cz

Webové stránky brandhub.cz (dále „tyto webové stránky“, případně „webové stránky Brand Hub“) zahrnují obsah specifický pro společnost Brand Hub s.r.o., vážící se k jejímu lokálnímu působení.

Tento obsah je spravován administrátory společnosti Brand Hub s.r.o.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s následujícími podmínkami. Cílem těchto webových stránek je poskytovat uživatelům všeobecné informace o záležitostech, jež jsou předmětem jejich zájmu. Přestože věnujeme maximální pozornost tomu, aby webové stránky obsahovaly aktuální a přesné údaje, nemůžeme vyloučit, že se zde nevyskytnou chyby. Tyto webové stránky mohou obsahovat rovněž odkazy na zákony a jiné předpisy, které jsou průběžně novelizovány a které je nutné interpretovat se zřetelem ke konkrétním okolnostem.

SPOLEČNOST BRAND HUB S.R.O. NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI OPOMENUTÍ V OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Veškerý obsah těchto webových stránek a všechny služby zajišťované jejich prostřednictvím jsou poskytovány, „jak stojí a leží“, tudíž bez jakýchkoli záruk, pokud jde o jejich úplnost, správnost a včasnost, či jiných prohlášení, záruk a smluvních podmínek, ať výslovných, nebo implicitních. Společnost Brand Hub s.r.o. rovněž neposkytuje žádné záruky, že tyto webové stránky, služby jejich prostřednictvím poskytované či informace, software nebo jiné materiály z nich získávané budou správné a aktuální a nebudou obsahovat žádné chyby, opomenutí, viry ani jiné škodlivé složky.

SPOLEČNOST BRAND HUB S.R.O. V ROZSAHU, KTERÝ PŘIPOUŠTĚJÍ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, NEPŘEBÍRÁ VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ANI ZA ŽÁDNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, AŤ UŽ BY TYTO ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST VZNIKLY PŘEČINEM, V RÁMCI SMLUVNÍ ČINNOSTI, Z TITULU ZÁRUKY, NEDBALOSTI ČI JINAK, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE TÝKAJÍ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SANKČNÍCH ČI PODOBNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BRAND HUB S.R.O. BYLA NA MOŽNOU EXISTENCI TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA, VĚDĚLA O NICH NEBO O NICH MĚLA VĚDĚT.

Informace uvedené na těchto webových stránkách není možné interpretovat jako právní, daňové, účetní ani jiné poradenství či služby. Před případným rozhodnutím v konkrétních manažerských či jiných záležitostech je nutné vyžádat si k danému problému stanovisko společnosti Brand Hub s.r.o. nebo jiného odborného poradce seznámeného s konkrétní situací.

RSS zdroje, podcasty a novinky emailem – podmínky užívání

Společnost Brand Hub s.r.o. nabízí či prostřednictvím internetu RSS zdroje, podcasty a novinky zasílané e-mailem. Tyto služby jsou zdarma a jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro osobní, tj. nekomerční užití. Prostřednictvím RSS zdrojů (kanálů) společnost Brand Hub s.r.o. rozesílá ve formátu XML informace a linky k novým článkům. Pro využití této služby je nutná speciální čtečka RSS. Další službou, kterou si lze zaregistrovat, je podcasting, tedy zasílání zvukových záznamů. Rovněž podcasty jsou určeny výhradně fyzickým osobám pro osobní užití. Čtečky RSS a další programy používané pro příjem těchto služeb mohou do svých adresářů ukládat zdroje společnosti Brand Hub s.r.o., které uživateli zajišťují jejich efektivnější fungování. RSS zdroje a podcasty jsou určeny výhradně pro osobní užití, je zakázáno jejich kopírování, reprodukování, další zveřejňování, nahrávání, doručování, vysílání či šíření, a to jakýmkoli způsobem a s použitím jakýchkoli prostředků, pokud není u daného zdroje výslovně uvedeno jinak.

Společnost Brand Hub s.r.o. si vyhrazuje právo poskytování RSS zdrojů, podcastů a novinek e-mailem kdykoli ukončit.

Odkazy

Na webové stránky společnosti Brand Hub s.r.o. je možné odkazovat. Výjimku představují případy, kdy takový odkaz představuje:

  • neoprávněné používání našeho loga;
  • předstírané dobrozdání (faktické nebo implicitní) poskytnuté společností Brand Hub s.r.o., případně jiný předstíraný vztah se společností Brand Hub s.r.o.;
  • inkorporaci některé z webových stránek společnosti Brand Hub s.r.o.;
  • jiné porušení ochranné známky, autorského práva nebo jiných práv duševního vlastnictví.


Společnost Brand Hub s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah, správnost ani bezpečnost webových stránek propojených odkazy (hyperlinky či jiným způsobem) s webovými stránkami společnosti Brand Hub s.r.o.

Společnost Brand Hub s.r.o. umisťuje na svých webových stránkách také odkazy na servery provozované nespřízněnými fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou mimo kontrolu této společnosti. Ke správnosti, spolehlivosti atd. informací uveřejněných na těchto serverech se společnost Brand Hub s.r.o. nevyjadřuje, ani v této souvislosti neposkytuje žádné záruky. Odkaz na webové stránky nespřízněného subjektu nelze interpretovat jako dobrozdání společnosti Brand Hub s.r.o. o tomto subjektu nebo o jeho produktech či jím poskytovaných službách ani jako jeho dobrozdání o společnosti Brand Hub s.r.o. nebo o jejích produktech a službách.